สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
 
หางาน   สมัครงาน   งาน ฝากประวัติ งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหา :

คูโบต้าฉะเชิงเทรา


หางานคูโบต้าฉะเชิงเทรา

สมัครงานคูโบต้าฉะเชิงเทรา


งานคูโบต้าฉะเชิงเทรา


เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา นครสวรรค์ นครราชสีมา และอุดรธานี
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทน คู่ค้า และบริษัท โดยการเข้าเยี่ยม และการทำกิจกรรมร่วมกันกับตัวแทน และคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - จัดหา และคัดเลือกตัวแทนขายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายฐานการตลาด อีกทั้งบริหารจัดการตัวแทนให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของบริษัท - อบรม ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับต้วแทน หรือคู่ค้า - นำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการขาย - ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 4
เงินเดือน 14000-20000
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
จังหวัด นครสวรรค์
วันที่ 24 เม.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่การเงิน รับชำระเบี้ยประกันภัยประจำสำนักงานใหญ่
รับผิดชอบการรับชำระเบี้ยประกันภัย และการควบคุมการให้เคารดิตกับคู่ค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมการทำงานของประกันภัยTo manage หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือจากเอกสารการสมัครเข้ารับงาน ของตัวแทนและโบรคเกอร์ 2. เปิดรหัสตัวแทนและอนุมัติผ่านระบบ online 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลตัวแทนและโบรคเกอร์ให้ถูกต้องอยู่เสมอ 4. จัดเก็บเอกสารและใบสมัครของตัวแทนให้เป็นระเบียบ 5. ควบคุมดูแลและกำกับ ใบอนุญาติตัวแทนและโบรคเกอร์ที่หมดอายุ และดำเนินการกับฐ่านข้อมูลให้ถูกต้อง 6. กำหนดสิทธิ หรือเครดิตของตัวแทนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 7. ทำหนังสือแจ้งเตือนตัวแทนหรือโบรคเกอร์ที่ชำระเบี้ยเกินกำหนด 8. จัดสั่งใบแจ้งหนี้ และเอกสารต่างๆให้กับคู่ค้าให้ถูกต้อง
อัตรา 3
เงินเดือน 15000-18000
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 24 เม.ย. 2557
        

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/พระราม 9/ปิ่นเกล้า/พัทยาเซ็นเตอร์)
จำหน่ายบัตรซื้ออาหาร/ คูปอง และประจำจุดเก็บเงินลานจอดรถ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่สนใสสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์สาขาที่ท่านสนใจ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เบอร์ติดต่อ 02-640-7000 ต่อ 1700,1701,1702 สาขาพระราม 9 เบอร์ติดต่อ 02-103-5999 ต่อ 1700,1701 สาขาปิ่นเกล้า เบอร์ติดต่อ 02-877-5000 ต่อ 1700,1701 สาขาบางนา เบอร์ติดต่อ 02-763-6000 ต่อ 1700,1701 สาขาพัทยาเซ็นเตอร์ เบอร์ติดดต่อ 038-361456 ต่อ 1700,1701 สาขาอุดรธานี เบอร์ติดต่อ 042-249192 ต่อ 1700,1701
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 เม.ย. 2557
        

Digital Marketing / Web Marketing / Marketing Online / เจ้าหน้าที่การตลาด
1. บริหารจัดการ และเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบ e-commerce 2. วางแผนส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และจัดสรร งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 3. ตรวจสอบความเป็นไปของคู่แข่งธุรกิจ เช่น รายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่น เป็นต้น 4. ติดตามผลและรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ 5. สรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อทำแผนการตลาด 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Thailand YellowPages
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 เม.ย. 2557
        

Copy Writer
- คิดสร้างสรรค์คำโฆษณา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความแปลกใหม่ นำสมัย และถูกหลักภาษา ตลอดจนตรวจความถูกต้องของการใช้คำและตัวอักษร - เขียนข้อความโฆษณาประกอบสื่อการตลาดทุกชนิด อาทิเช่น catalog, banner, leaflet, manual, packaging ฯลฯ - เขียนสคริปประกอบหนังโฆษณา, vedio presentation - จัดระบบข้อมูลสินค้าเพื่อการออกแบบให้เป็นหมวดหมู่ และทำการupdate ข้อมูลสินค้าของบริษัท ตลอดจนคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 21 เม.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ตรวจสอบเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ 9. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 21 เม.ย. 2557
        

Sale Executive/Key Account Executive
1.ติดต่อนำเสนอสินค้ากับฝ่ายจัดซื้อ 2.จัดทำเอกสารเสนอสินค้าเพื่อเข้า Planogram ร่วมกับ Sales Coordinator 3.ตรวจสอบความถูกต้องของราคาในใบสั่งซื้อ ใบ SO 4.ตรวจเช็คยอดสินค้าคงคลัง 5.ตรวจเช็คสถานะของใบสั่งซื้อและการส่งสินค้าอย่างถูกต้อง 7.ตรวจสอบและติดตามสถานะการจ่ายเงินของลูกค้า ลงบันทึกการจ่าย/โอน 8.จด Order สินค้าหน้าร้าน 9.ตรวจเช็คการทำงานและยอดขายของ PC และ Merchandise 10.ตรวจเช็คสินค้าคู่แข่งและโปรโมชั่นของคู่แข่ง 11.ดูแลยอดและจัดทำโปรโมชั่นและหาพื้นที่เพื่อกระตั้นยอดขาย 12.จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า 13.พัฒนา/วางแผน และ วิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
วันที่ 21 เม.ย. 2557
        

พนักงานขับรถตู้ ทีมงาน
1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม 2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถให้สะอาด 3. ขับรถด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทกำหนด 4. เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม (โปสเตอร์, แผ่นพับ, Banner และอุปกรณ์ติดสื่อโฆษณา 5. ติดสื่อโฆษณาของบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา 6. ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7. รู้สภาพความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับบริษัท
อัตรา 10
เงินเดือน 13,000
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 เม.ย. 2557
        

พนักงานขาย หน่วยรถเงินสด
1.วางแผนการขาย 2.เสนอขายและกระจายสินค้าของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.จัดเรียงสินค้าของบริษัทในร้านค้าที่ขาย 4.ติดสื่อโฆษณาของบริษัทที่พื้นที่รับผิดชอบให้เด่นและสะดุดตา 5.สรุปงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายและส่งตามกำหนด 6.รู้สภาพการเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่ง 7.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเอเย่นต์ , ซับเอเย่นต์ , ลูกค้าบริษัท 8.นำแผนงานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
อัตรา 8
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 18 เม.ย. 2557
        

พนักงานงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด
1.ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม 2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ - สินค้า ในรถให้สะอาด 3.ขับรถด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทกำหนด 4.เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม (โปรเตอร์ , แผ่นพับ , Banner และอุปกรณ์ติดสื่อโฆษณา ) 5.ติดสื่อโฆษณาของบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา 6.ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7.รู้สภาพการเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับบริษัท
อัตรา 8
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

Senior System Administrator
- OS :Windows Sever 2003/2008 R2, LINUX - Microsoft AD, Exchage 2003/2008, Database SQL Server ฯลฯ - VMware5, Vsphere, Vmotion - Backup Solution : Sysmantec backup EXEC,NAS/SAN - วิเคราะห์/พัฒนาระบบโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำคู่มือโปรแกรมการใช้งานต่างๆ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

Marketing Executive / Senior Marketing Executive
- คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของ product ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วน online และ Offline - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน - วางแผนการทำงานของตนเองและทีมงานอย่างมีระบบ ควบคุม timeline ได้ตามที่ตั้งไว้ - นำเสนอ brief งานทีมงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยทักษะการสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ครบถ้วน ตรงประเด็น / มีความมั่นใจใน การพรีเซ้นต์งาน - แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
Asiasoft Corporation Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

ผู้จัดการแผนกขาย Sale Department Manager (B2S /Office Mate/Home Works/ Thai Watsadu/Super Sports)
1.ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย 2.ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าเป็นไปตาม Plan O Gram ความสะอาด ป้ายราคา และป้าย signage ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 4.ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าขายดีเข้ามาจำหน่าย 5.ดำเนินการสำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ราคาคู่แข่งที่สามารถแข่งขันได้ 6.บำรุงรักษา / ดูแลพื้นที่ขายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 7.ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก บริหารจัดกำลังคนให้เพียงต่อการปฏิบัติงาน 8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 17 เม.ย. 2557
        

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. วิเคราะห์ วางแผนขยายธุรกิจบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. พัฒนาระบบงานแฟรนไชส์ของบริษัทฯ 3. ประสานงานกับคู่สัญญาธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ 4. รับผิดชอบและกำหนดทิศทางการเข้าร่วม คู่สัญญาทางธุรกิจ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 11 เม.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
วางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประสานงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นอกโรงพยาบาลทั้งผ่านบริษัท Agency และติดต่อโดยตรง จัดทำและประสานงานการทำวารสารของทางโรงพยาบาลจัดทำและประสานงานการทำ Annual Report ของโรงพยาบาล ค้นหาและตัดข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลและคู่แข่งทุกวันเพื่อเสนอผู้บริหารและเป็นข้อมูลสำหรับการทำงานในแผนก สรุปแผนกิจกรรมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละเดือนเพื่อบันทึกลงใน Intranet ให้ทุกฝ่ายรับทราบ
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 เม.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาพระนั่งเกล้า
1.เช็คสต๊อกสินค้าที่ขายออกไปและสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 2. ติดต่อ วางแผนการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบและเจรจาต่อรองราคา 3. สอบราคาซื้อ สอบราคาขายคู่แข่ง 4. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(P/O) 4. ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้าีกับแผนกจัดส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามวุฒิ ตามประสบการณ์+O.T.
ศรีบุญมา โฮมแคร์
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

ผู้ช่วยจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ ถ.ราชพฤกษ์
1.เช็คสต๊อกสินค้าที่ขายออกไปและสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 2. ติดต่อการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบและเจรจาต่อรองราคา 3. สอบราคาซื้อ สอบราคาขายคู่แข่ง 4. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(P/O) 5. ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้าีกับแผนกจัดส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 6. การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 5
เงินเดือน ตามวุฒิ ตามประสบการณ์+O.T.
ศรีบุญมา โฮมแคร์
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สำนักงานใหญ่ ถ.ราชพฤกษ์(ด่วน)
1.เช็คสต๊อกสินค้าที่ขายออกไปและสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 2. ติดต่อ วางแผนการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบและเจรจาต่อรองราคา 3. สอบราคาซื้อ สอบราคาขายคู่แข่ง 4. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(P/O) 4. ติดตามและประสานงานการจัดส่งสินค้าีกับแผนกจัดส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบการสั่งซื้อตลอดเวลา 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 4
เงินเดือน ตามวุฒิ ตามประสบการณ์
ศรีบุญมา โฮมแคร์
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 8 เม.ย. 2557
        

เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำเอกสาร รับ-จ่าย 2.แบบ ภพ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 3.งานทั้วๆไป ของบัญชี 4.งานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน 13,000-15,000.-
บริษัท โตคูยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 เม.ย. 2557
        

พนักงานขาย (PC)
ขายสินค้าประจำ SHOP TOKUTOKUYA จัดเรียงสินค้าภายใน SHOP
อัตรา 5
เงินเดือน 11,500
บริษัท โตคูยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 เม.ย. 2557
        

ประสานงานฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย (เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
บริษัท โตคูยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 เม.ย. 2557
        

ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า/แอร์ ประจำสำนักงาน(รายได้ประจำ12 ,000ขึ้นไป+สวัสดิการดี) *ด่วน*
1. ดูแลระบบไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น ในอาคารสำนักงานและร้านค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ คิวท์เพรส โอเรียนทอล พริ้นเซส และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GNC 2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ 1. เบี้ยขยัน 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 3. ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา 4. การตรวจสุขภาพประจำปี 5. ประกันอุบัติเหตุ 6. สวัสดิการซื้อสินค้าลด 50% ในเครือ SSUP ทุกๆเดือนคู่ 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. โบนัส (เฉพาะพนักงานประจำสำนักงาน) 9. การลาพักผ่อนประจำปี 10.เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี) 11.เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 12.ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน และทุนการศึกษาบุตร 13.ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 14.ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน 15.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

Audit Stock ร้านค้า Cute Press และ Oriental Princess *ด่วน*
ตรวจนับสต็อกสินค้า ความถูกต้องของเอกสารรับเข้า-ส่งออก และเช็คสินค้าพื้นที่ขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด สวัสดิการ 1. เบี้ยขยัน 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 3. ของขวัญแสดงความยินดีพนักงานที่สำเร็จการศึกษา 4. การตรวจสุขภาพประจำปี 5. ประกันอุบัติเหตุ 6. สวัสดิการซื้อสินค้าลด 50% ในเครือ SSUP ทุกๆเดือนคู่ 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. โบนัส (เฉพาะพนักงานประจำสำนักงาน) 9. การลาพักผ่อนประจำปี 10.เงินกู้ทั่วไป (ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี) 11.เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 12.ทุนเรียนดีบุตรพนักงาน และทุนการศึกษาบุตร 13.ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร ของเยี่ยมพนักงานกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 14.ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัวพนักงาน 15.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 31 มี.ค. 2557
        

Field Team Staff ประจำเขต ทั่วประเทศ
ดูแลในส่วนของร้านค้า (dealers ) ทั้งในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลให้กับร้านค้า ( แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ โปรโมชั่น และ นโยบายการรับลูกค้าใหม่) การกระตุ้นยอดการใช้บัตรเครดิต กรุงศรี วิซ่า การ์ด รวมถึงการเปิดร้านคู่ค้าใหม่ให้ได้ตามยอดที่ตั้งไว้ โดยรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

Web Master (e-Commerce)
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในเว็บ เสนอวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ติดตามข้อมูลด้านการตลาด และคู่แข่งในธุรกิจ e-Commerce ของในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาแคมเปญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ออกแบบขั้นตอนการทำธุรกรรมต่างๆ หน้าเว็บ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ออกแบบชุมชนออนไลน์สำหรับหน้าเว็บ และบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิก (CRM) ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าออนไลน์ ให้เกิดประสบการณ์ที่ดี รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลลูกค้าในเว็บไปใช้
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางรัก
วันที่ 9 ก.ย. 2553
        

web programmer
ทำงานคู่กับ web designer พัฒนาเว็บภายใน และ เว็บลูกค้า
อัตรา 1-2
เงินเดือน ตามความสามารถ
Z Through Design Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 11 ม.ค. 2554
        

พนักงานขาย,พนักงานการตลาด
วิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง วางแผนการตลาด จัดทำโปรโมชั่นและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา n/a
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอ็ม เอส เอ็น ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางเขน สายไหม
วันที่ 5 ม.ค. 2554
        

Quality Assurance Officer
• กำหนดและวางแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน Call Center ควบคู่ไปกับมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ • สรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และสรุป Week Point ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น • วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า • ทำการพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน Call Center ให้ได้มาตรฐาน • ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (ในเครือ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร จตุจักร
วันที่ 21 ก.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย
- ดำเนินการผลักดันและเพิ่มยอดขายสินค้า - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับเพื่อนคู่ค้า - รับสมัครตัวแทนขายสินค้าของบริษัท - รวมรวมข้อมูล สรุปรายงานการขาย ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา - ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

Business Development Executive
วิเคราะห์เกมของบริษัทคู่แข่ง - วางแผนการตลาด
อัตรา 2
เงินเดือน 15000
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง
- วางแผนส่งเสริมการขาย ช่องทาง Modern Trade - วิเคราห์แนวโน้มทางธุรกิจ วิเคราะห์ศึกษากิจกรรมของคู่แข่ง - จัดทำโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับการขายในช่องทาง Modern Trade - รับผิดชอบเป้าหมายการขายของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ - ดูแลงบประมาณทั้งหมดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดุสิต
วันที่ 24 มี.ค. 2557
        

Assistant Accounting Manager
-ดูแลควบคุมระบบบัญชี -สอบทานรายการกระทบยอดตัวเลขทางบัญชี และรายละเอียดแต่ละบัญชี ตัวอย่างเช่น การกระทบยอดตัวเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า รายละเอียดของรายจ่ายค้างจ่าย ทะเบียนทรัพย์สินถาวร เงินค่าประกันผลงาน -จัดทำประมาณการงบการเงินและปิดงบประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี พร้อมจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานต่าง ๆ และเอกสารประกอบใบสำคัญ เช่น ใบสำคัญทั่วไปรายงานสรุปเบิกงวดงาน, รายงานสรุปการเบิกเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร -ตรวจสอบใบสำคัญต่าง ๆ และเอกสารประกอบใบสำคัญ เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ว่าถูกต้องพร้อมบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและทันเวลา -สอนงานและคอยควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา -ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัทและคู่ค้าของบริษัททางด้านที่เกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน -พัฒนาระบบงานและระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ -ดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วันอัพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาด, วิเคราะห์ลูกค้า, วิเคราะห์ตลาด, วิเคราะห์คู่แข่ง - แบ่งกลุ่มลูกค้า - ติดตามงานให้ได้ตามแผน
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000 - 15,000
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 20 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่สนับสนุนซอฟต์แวร์
สนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ สอนและจัดทำเอกสารคู่มือ เก็บ Requirement ของผู้ใช้ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อติดตามประสานงานกับผู้ใช้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อาซีฟา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
วันที่ 19 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
1. ประสานกับทางต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 2. ประสานกับทางต่างประเทศเพื่อขอเอกสารคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 - 13,000
บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
วันที่ 18 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งขัน (Market Survey) - พัฒนาและวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ควบคุมคุณภาพในการใช้สื่อโฆษณา เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 18 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครื่องหมายการค้า
รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่น ในการจดทะเบียน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตำรับอาหาร/เครื่องดื่ม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
วันที่ 18 พ.ค. 2553
        

หัวหน้าขายหน้าร้าน (ประจำศูนย์ราชพฤกษ์)
รับผิดชอบการวางเเผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูเเลลูกค้าเเละควบคุมการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายเเละลูกค้าพึงพอใจ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัท TMR GROUP
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ DCC Supervisor
จัดทำ ควบคุมเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (ISO 9001:2008)
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000 - 15,000
บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ Event Promotion
1.งานด้านการวิเคราะห์หรือวิจัยการตลาด 2.วิเคราะห์วิจัยการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นของคู่ค้าและคู่แข่ง 3.วิเคราะห์และวิจัยส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนของการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นของบริษัทฯ 4.วิเคราะห์และวินิจฉัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ 5.เสนอแผนการลงทุน ประมาณการรายได้กิจกรรม วางรูปแบบการจัดกิจกรรม การดำเนิงาน 6.วางแผนการจัดทำ Marketing Campaign
อัตรา 10
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
บริษัท พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการฟาร์มผักไฮโดรโปนิค
ผู้จัดการฟาร์ม ปลูกพืชไร้ดิน
อัตรา 2
เงินเดือน 8,000-15,000
บริษัท ฟิลด์ อิมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

งานPart Time
พนักงานจัดเรียงสินค้า
อัตรา 2
เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป
บริษัท ฟิลด์ อิมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กระบี่
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ประจำสาขาแหลมฉบัง
1.รับสายโทรศัพท์ลูกค้า 2.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Sales 3.ทำใบเสนอราคา 4.จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค๊ตตาล๊อกสินค้า , คู่มือสินค้า 5.เบิกสินค้าจากสต๊อก 6.รับเรื่องแทนSales กรณีที่ออกไปพบลูกค้า 7.อืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

Copy Writer
คิดถ้อยคำและเขียนบทความทางการตลาดสำหรับสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท โดยร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แปลและเรียบเรียงข้อมูลของสินค้า เพื่อจัดทำแคตตาล็อกและคู่มือสินค้า รับผิดชอบในการจัดวางองค์ประกอบของสื่อโฆษณาต่างๆ ร่วมกับ Graphic Designer
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 17 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ต่างจังหวัด
เปิดตลาด หาลูกค้า โซนต่างจังหวัด วิเคราะห์การตลาด คู่แข่ง รายงานการขายประจำเดือน
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 13 พ.ค. 2553
        

หัวหน้าแผนกขาย Modern Trade
ตรวจติดตามควบคุมและพัฒนาทีมขาย Modern Tradeให้ดำเนินการตามแนวทางของบริษัททั้งในด้านการขาย และการร่วมจัดกิจกรรมของ Modern Trade 1.การสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนประจำปี 2.ควบคุมการทำงานของทีมขายให้เป็นตัวแทนที่ดีของบริษัท ทั้งด้านความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการทำงาน 3.พัฒนาและกำหนดแผนและเสนอแผนการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย 4.สร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 5.Up date ข้อมูลคู่แข่งขันและกิจกรรมในตลาดของกลุ่ม Modern Trade 6.ส่งเสริมพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันตลอดเวลา 7.ควบคุมดูแลพนักงาน PC และ Merchandise (ถ้ามี)
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจียเม้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

พนักงานขายเครดิต กทม.
1. ขายและให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้ารายย่อย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่า และใหม่ 2. จัดทำรายงานการขายและรายงานการควบคุมสต๊อก 3. จัดทำ Call Card ร้านค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัท 4. ร่วมจัดทำแผนการเดินทางประจำวันกับผู้บังคับบัญชา 5. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการขาย,สินค้าและผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริการต่างๆแก่ลูกค้า 6. สำรวจและรายงานข้อมูลต่างๆทั้งการตลาด ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่การปฏิบัติงาน คู่แข่งขันทางการค้า ฯลฯ
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจียเม้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่บัญชี
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

แม่บ้าน
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

พนักงานต้อนรับ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

พนักงานซักรีด
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

พนักงานเสิร์ฟ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

พ่อครัว/แม่ครัว
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

พนักงานขับรถ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการตลาด 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดและหน่วยงานต่าง 3. ติดตามแผนการดำเนินงานทางการตลาด 4. วิเคาระห์ข้อมูลทางการตลาด 5. วิจัยตลาด และคู่แข่งขัน 6. ติดตามข่าวสารและความเป็นไปในตลาดทองคำ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ออสสิริส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
วันที่ 8 พ.ค. 2553
        

Web Programmer
1. พัฒนาและเขียนโปรแกรม สำหรับเว็บไซต์บริษัท, สมัครงาน, รถมือสอง, ท่องเที่ยว, เกมส์, ซื้อขายอสังหาฯ เป็นต้น 2. พัฒนา Web Application สำหรับบริษัทในเครือ 3. พัฒนา Web Application ตามความต้องการของลูกค้า 4. แก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับ ผู้ใช้งานหรือลูกค้า 5. จัดทำคู่มือการใช้งาน Web Application ต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 - 20,000
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

ผู้จัดการฝ่ายขายฝั่งธนบุรี
ทำแผนการตลาด ทำรายงานการขายและคู่มือส่งเสริมการขาย คิดกลยุทธ์และหาช่องทางการขายใหม่ๆ คิดวิเคราะห์ ค้นหาทำทุกสิ่งให้เป็นรูปธรรมและเกิดยอดขาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ดูแลระบบความปลอดภัยใน Site งานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัย - แนะนำฝึกอบรมลูกจ้างให้มีความปลอดภัยได้ - จัดรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงานเสนอ ต่อนายจ้าง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและบริหาร
- ดูแลหน่วยงานในบังคับบัญชาดังนี้ ฝ่ายกฎหมาย ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ส่วนบริหารงานกลาง ส่วนระบบคุณภาพ และส่วนธุรการ - วางแผน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินงานของฝ่ายฯ เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย - สร้าง กำหนด กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบ งานและวิธีปฏิบัติที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำ เนินงานในทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานในบังคับ บัญชาพร้อมกำหนดงบประมาณทั้งด้านค่าใช้ จ่ายและกำลังคน - ดูแลควบคุมให้แต่ละส่วนทำงานตามมาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงานที่ได้ทำไว้ - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และหา วิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การ สนับสนุนเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ - ดูแลอาคารสถานที่ ความเรียบร้อยของสำนักงาน รวมทั้งพนักงานที่จ้างจากภายนอก - ประเมินผลการทำงานของพนักงานในฝ่าย - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
การวางแผน - รับนโยบายจากบริษัทฯ - จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ - ปฎิบัติ ควบคุม ประเมินผลเป้าหมายอย่าง เคร่งครัด - พิจารณา รับผิดชอบ อนุมัติแผนงาน ลูกค้าสัมพันธ์ - ควบคุม ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ทีม - สรุปผลการดำเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ -การพิจารณาอนุมัติงานซ่อมจากข้อร้องเรียน - การควบคุมงบประมาณการจัดกิจกรรม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ลูกบ้าน - การเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า - การเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าใหม่ - จัดกิจกรรมสร้าง CSR กับชุมชน - การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ - การจัดทำงานวารสาร Happy C การลดเรื่องร้องเรียนของลูกบ้าน - การควบคุม จัดการข้อร้องเรียนของลูกบ้าน - ความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกบ้าน - การตรวจข้อมูลเชิงลบในเว็บไซต์ - สร้างทัศนคติที่ดีด้านบวกในเว็บไซด์ การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย - การจัดทำคู่มือการอยู่อาศัย - การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ในการดูแลรักษาที่อยู่อาศัยเบื้องต้น งานเอกสาร - จดหมายขอบคุณลูกค้าที่ช่วยพัฒนาระบบ ซื้อโครงการ - การออกจดหมายแจ้งความคืบหน้าโครงการ - การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าที่ซื้อแล้ว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

Implement
ทดสอบโปรแกรมตามฟังก์ชั่นที่ออกแบบมา,จัดทำคู่มือการใช้เอกสารการใช้งาน, ทำการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม,เป็นผู้ดูแลเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 6 พ.ค. 2553
        

Programmer ( ด่วน )
ศึกษา , วิเคราะห์ , ออกแบบและเขียนระบบ Program ได้
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อัตรา 2
เงินเดือน 7,500 - 10,000
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีนบุรี คลองสามวา
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)
1. รับผิดชอบการทำงานทางด้านการตลาด 2. ร่วมวางแผนการตลาด การขายกับผู้บังคับบัญชา 3. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งทางการตลาด 4. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 5. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปข้อมูลเบื้องต้น6. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และออกเอกสารใบเสนอราคา 7. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา 8. ติดตามผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่สั่งผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ที เอ็น เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 5 พ.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่บัญชี (Part Time)
จับคู่บิล บันทึกบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านบัญชี
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
Villamarket JP co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 28 เม.ย. 2553
        

ผู้จัดการเขต
1. วางแผนการขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแล การบริหารงานร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ 3. ควบคุมดูแลพนักงานขายในเขตที่รับผิดชอบ 4. ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนด้านการตลาด งานขยายตลาดดูแลการขาย ,Sale และลูกค้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูลข่าวสารสินค้าและคู่แข่ง 2.สามารถวิเคราะห์สถิติ พฤติกรรมลูกค้า ร่วมกำหนดแนวทางทิศทางของกลยุทธ์ทางการขาย เอกสารสนับสนุนการขายและวางแผนงานขายได้
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 20 เม.ย. 2553
        

Programmer
เขียนโปรแกรมใช้งานในระบบต่างๆที่รับผิดชอบโดย เฉพาะRPG อบรม User และแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
วันที่ 19 เม.ย. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด
นำเสนอสินค้าใหม่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เทรนด์แฟชั่น สีสัน บรรจุภัณฑ์ในทิศทางที่ควรจะเป็น นำเสนอข้อมูลด้านการตลาด คู่แข่ง และสำรวจความต้องการตลาด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางนา
วันที่ 1 เม.ย. 2553
        

หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
• ดูแลงานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกี่ยวข้อง • ติดตามสภาวะการตลาดอาหารสัตว์ ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ ราคาอาหาร สัตว์ และกิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่ง • ประสานงนกับฝ่ายขายอาหารสัตว์ ทั้งอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • วางแผนการตลาดและติดตามการดำเนินงานตามแผนการตลาด
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

ผู้แทนขายอาหารสัตว์บก
• รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการขาย พันธุ์สัตว์ • จัดเก็บเงินค่าสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย • ติดตามภาวะตลาด และการแข่งขันของคู่แข่ง • ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า • ทำแผนการส่งเสริมการขาย เช่น จัดสัมมนา การฝึกอบรมให้เกษตรกร ให้คำปรึกษากับพนักงานขายใหม่ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 29 มี.ค. 2553
        

P.C ประจำ HomePro (สาขาพัทยา)
แนะนำและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ดูแลยอดขายให้ได้ยอดตามที่กำหนด เช็ค Stock สินค้าและจัดทำรายงานการขาย ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดและคู่แข่ง บริการลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 18 มี.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing)
ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดเเละกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่เเข่งขัน ร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัทติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาด
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 16 มี.ค. 2553
        

โปรแกรมเมอร์
- ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูล - ทำบันทึกเกี่ยวกับระบบงาน และคู่มือใช้งานระบบ - ให้คำแนะนำ การใช้งานโปรแกรมระบบงานแก่ผู้ใช้ รวมทั้งคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 13 มี.ค. 2553
        

พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC)
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ เช่นคู่มือสินค้า สติ๊กเกอร์ label
อัตรา 1
เงินเดือน 5,700
บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

QC - พนักงานตรวจสอบคุณภาพชั่วคราว
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือสินค้า สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,200
บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 5 มี.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-ปฏิบัติงานสรรหาบุคคลากร -สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครในเบื้องต้น และดำเนินการบรรจุ -สนับสนุนการจัดทำแผนอบรม / พัฒนาบุคคลากร และจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนออนุมัติ และดำเนินการตามนั้น -สนับสนุนระบบประเมินผลปฏิบัติงานในด้านเอกสาร ประมวลผลประเมิน จัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และร่วมวิเคราะห์ผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง -สนับสนุนการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตามงบประมาณที่กำหนด -จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ การทำงาน -บริหารกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคคลากรในสำนักใหญ่และทุกสาขา
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2553
        

ช่างบริการซ่อมบำรุง
งานช่างยนต์,ตรวจเช็ค,เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน,ออกให้บริการลูกค้านอกสถานที่, งานซ่อมบำรุง รถแทรกเตอร์คูโบต้า
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2553
        

ช่างยนต์
งานช่างยนต์,ตรวจเช็ค,เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน,ออกให้บริการลูกค้านอกสถานที่, งานซ่อมบำรุง รถแทรกเตอร์คูโบต้า
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2553
        

พนักงานขาย / Sales (สาขาสระบุรี)
- ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายรถแทรกเตอร์คูโบต้า -ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคาและคุณสมบัติของรถ -ออกไปหาลูกค้าและนำเสนอสินค้านอกสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2553
        

เจ้าหน้าที่ QA - QC
1.ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้งานเพื่อการควบคุมคุณภาพและการใช้งานที่ถูกต้อง 2.ตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนการก่อสร้างตามลักษณะงานต่าง ๆ 3.ควบคุมการใช้วัสดุในแต่ละประเภทงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่มี 4.จัดทำรายงานนำเสนอการตรวจสอบคุณภาพงานการใช้วัสดุ และการทำความสะอาดหลังเสร็จงาน 5.จัดทำ รวบรวมเอกสารคู่มือในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รายงานการทดสอบ การตรวจสอบ แคตตาล็อคหนังสือรับประกันคุณภาพเป็นต้น 6.ตรวจสอบคุณภาพความสะอาด เรียบร้อย ความปลอดภัย และที่ทำเสร็จแล้ว 7.เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุม ( หรือกรณีเร่งด่วนให้เสนอแนวทางต่อ PM ) 8.รายงานผลการตรวจสอบ แนวทางแก้ไขปัญหาต่อ PM 9.ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมาเพื่อเสนอความเห็นต่อ PE
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 22 ก.พ. 2553
        

หัวหน้าแผนกย้อม
-ดูแลและควบคุมกระบวนการย้อมทั้งหมด -ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร -ประสานงานติดตามงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ฝึกอบรมพนักงานเฉพาะในแผนก -จัดทำคู่มือและวิธีการทำงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แอล. วาย. อินดัสตรีส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีนบุรี คลองสามวา
วันที่ 3 ก.พ. 2553
        

ช่างเทคนิคงานโครงสร้าง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งประจำโครงการ รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

โฟร์แมน,ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

วิศวกรโครงการ
ควบคุมงานก่อสร้าง,เขียบแบบ,ประมาณราคา,และทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ทั่วไป
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายก่อสร้าง ด่วนมาก!
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

สถาปนิกโครงการ
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งประจำโครงการรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

ผู้จัดการโครงการ
ประจำอยู่รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

ช่างเทคนิคงานโครงสร้าง
ไม่ระบุ
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

ช่างเทคนิคงานระบบ
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

เลขานุการโครงการ
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

นักศึกษาฝึกงาน ทางด้านบัญชี
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 13 ม.ค. 2553
        

ผู้จัดการฝ่ายขาย (เขตดุสิต)
1.ทำงานและดูแลลูกค้าในเขตที่ตนเองพักอาศัย (เข้าประชุมออฟฟิตใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. บริหารเวลาการทำงานด้วยตนเอง 3. กลุ่มลูกค้ากว้างและขายงานได้ง่ายไม่มีคู่แข่ง 4. บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ในเบื้องต้น 5. มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจน ลดการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างผู้จัดการเขต 6. ฐานลูกค้าและยอดขายขยายตัวทุก ๆ เดือน 7. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้นำไปเสนอขายเพิ่มได้ตลอด
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไอ สไตล์ พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ม.ค. 2554
        

Sales Manager (ประจำเขตจอมทอง)
1.ทำงานและดูแลลูกค้าในเขตที่ตนเองพักอาศัย (เข้าประชุมออฟฟิตใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. บริหารเวลาการทำงานด้วยตนเอง 3. กลุ่มลูกค้ากว้างและขายงานได้ง่ายไม่มีคู่แข่ง 4. บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ในเบื้องต้น 5. มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจน ลดการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างผู้จัดการเขต 6. ฐานลูกค้าและยอดขายขยายตัวทุก ๆ เดือน 7. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้นำไปเสนอขายเพิ่มได้ตลอด
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไอ สไตล์ พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ม.ค. 2554
        

Sale Manager (เขตบางกอกใหญ่)
1.ทำงานและดูแลลูกค้าในเขตที่ตนเองพักอาศัย (เข้าประชุมออฟฟิตใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. บริหารเวลาการทำงานด้วยตนเอง 3. กลุ่มลูกค้ากว้างและขายงานได้ง่ายไม่มีคู่แข่ง 4. บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ในเบื้องต้น 5. มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจน ลดการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างผู้จัดการเขต 6. ฐานลูกค้าและยอดขายขยายตัวทุก ๆ เดือน 7. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้นำไปเสนอขายเพิ่มได้ตลอด
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไอ สไตล์ พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ม.ค. 2554
        

Sale Manager (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
1.ทำงานและดูแลลูกค้าในเขตที่ตนเองพักอาศัย (เข้าประชุมออฟฟิตใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ) 2. บริหารเวลาการทำงานด้วยตนเอง 3. กลุ่มลูกค้ากว้างและขายงานได้ง่ายไม่มีคู่แข่ง 4. บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ในเบื้องต้น 5. มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจน ลดการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างผู้จัดการเขต 6. ฐานลูกค้าและยอดขายขยายตัวทุก ๆ เดือน 7. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้นำไปเสนอขายเพิ่มได้ตลอด
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไอ สไตล์ พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ม.ค. 2554
        

Sales Manager (ประจำเขตบางซื่อ)
1.ทำงานและดูแลลูกค้าในเขตที่ตนเองพักอาศัย (เข้าประชุมออฟฟิตใหญ่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. บริหารเวลาการทำงานด้วยตนเอง 3. กลุ่มลูกค้ากว้างและขายงานได้ง่ายไม่มีคู่แข่ง 4. บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ในเบื้องต้น 5. มีการแบ่งเขตอย่างชัดเจน ลดการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างผู้จัดการเขต 6. ฐานลูกค้าและยอดขายขยายตัวทุก ๆ เดือน 7. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้นำไปเสนอขายเพิ่มได้ตลอด
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไอ สไตล์ พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ม.ค. 2554
        

เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสํารอง , แบตสำรอง , แบตสํารองมือถือ , แบตเตอรี่สํารอง , เคส s4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , เคสs4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง ,สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-187-1362 แฟกส์ 02-187-1360 อีเมลล์ webmaster@clickjob.co.th
© Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน  

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน